1 DIKGOŠI 13 - Sepedi 2000 (NSO00) (2024)

1Moprofeta yo mongwe yo a tšwago Juda a tla Bethele a laetšwe ke Morena, gomme a fihla gona Jerobeamo a sa eme aletareng go dira sehlabelo. 2A rogaka aletare ka moo a bego a laetšwe ke Morena a re: “Aletare, aletare tena, Morena o re: ‘Bona, leloko la Dafida le tla belega morwa yo a tlago bitšwa Josia. Godimo ga gago o tla bolaela baprista ba ba hlankelago medimo ya diswantšho kua dintotomeng, ba ba dirago dihlabelo godimo ga gago, mme o tla tšhumela mašapo a batho godimo ga gago.’ ” 3Moprofeta a tšwela pele a re: “Aletare ye e tla kgerešwa, gomme melora ye e lego godimo ga yona e tla gašanywa. Seo e tla ba sešupo sa gore Morena o boletše ka nna.”

4Ge Kgoši Jerobeamo a ekwa seo, a mo šupa ka monwana a re: “Swarang monna yoo!” Gatee fela letsogo la kgoši la hwa gomme a šitwa ke go le boetša morago. 5Aletare yela ya kgerega ka bjako gomme melora ya gašanywa fase, bjalo ka ge moprofeta a boletše ka leina la Morena. 6Kgoši Jerobeamo a re go moprofeta: “Hle, mphophothele go Morena Modimo wa gago o nthapelele yena, o mo kgopele gore a mphodiše letsogo!”

Moprofeta a rapela Morena, gomme letsogo la kgoši la fola. 7Ke moo kgoši a itšego go moprofeta: “A re ye ka gae o yo ja dijo. Ke tla go putsetša se o se dirilego.”

8Moprofeta a mo fetola a re: “Le ge o ka nkarolela thoto ya gago ka bogare, nka se ye nago. Nka se je dijo goba ka nwa meetse felo fa. 9Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.” 10Ka gona o ile a se ke a boa ka tsela ye a tlilego ka yona, eupša a tšea ka tsela ye nngwe.

Moprofeta wa go tšofala wa Bethele

11Mehleng yeo go be go na le moprofeta yo mongwe wa mokgalabje a dula Bethele. Barwa ba gagwe ba ile ba tla ba mmotša se moprofeta yoo wa Juda a se dirilego Bethele tšatši leo, le se a se boditšego Kgoši Jerobeamo. 12Moprofeta yoo a ba botšiša a re: “A o tšere ka tsela efe ge a tloga?” Ba mo laetša tsela ya gona 13gomme a ba botša gore ba mo saleletše pokolo ya gagwe. Ba mo saleletša yona, gomme a e namela, 14a wela tsela yela a šala moprofeta yola wa Juda morago, gomme a mo hwetša a dutše ka fase ga mohlare wa moeike. A mmotšiša a re: “A ke wena moprofeta wa go tšwa Juda?”

Monna yola a mo fetola a re: “Ke nna.”

15A re go yena: “A re ye gae o yo ja le nna.”

16Eupša moprofeta yo wa go tšwa Juda a mo fetola a re: “Nka se boele le wena gageno goba ka ya ka ga gago. Nka se je goba ka nwa selo le wena mo, 17ka gobane Morena o ntaetše gore ke se ke ka ja goba ka nwa selo, le gore ke se ke ka boela gae ka tsela ye ke tlilego ka yona.”

18Ke moo moprofeta yoo wa mokgalabje wa Bethele a itšego go yena: “Le nna ke moprofeta bjalo ka wena, gomme ka taelo ya Morena morongwa o mpoditše gore ke go iše ga ka gomme ke go sware gabotse.” Fela moprofeta yoo wa mokgalabje o be a bolela maaka.

19Ka gona moprofeta wa Juda a ya ga moprofeta wa mokgalabje gomme a ja dijo naye. 20Ya re ba sa ja, Morena a fa moprofeta wa mokgalabje molaetša wa go ya go moprofeta wa Juda, 21gomme yoo a goelela a re: “Morena o re o mo nyaditše, ga se wa dira se a go laetšego sona. 22O boile wa ja dijo felo fa a go laetšego gore o se ke wa ja gona. Ka lebaka la taba ye o tla bolawa, gomme setopo sa gago se ka se bolokwe ka lebitleng la lapa leno.”

23Ge ba fetša go ja, moprofeta wa mokgalabje a saletša pokolo ya moprofeta wa Juda, 24gomme moprofeta wa Juda a tloga. Tseleng a gahlana le tau gomme ya mmolaya. Setopo sa gagwe sa rapalala moo tseleng, pokolo le tau yela di se emeleditše. 25Banna ba bangwe ba re ba feta moo ba se bona; ba bona le tau yeo e eme fao. Ba fetela Bethele gomme ba fihla ba bega se ba se bonego.

26Ge moprofeta yola wa mokgalabje a ekwa taba yeo, a re: “Yoo ke moprofeta yo a nyaditšego taelo ya Morena! Ka gona Morena o mo gafetše tau gore e mo hlasele e mmolaye, bjalo ka ge Morena a boletše.” 27Gomme a re go barwa ba gagwe: “Saletšang pokolo ya ka.” Ba e saletša, 28mme a e namela a tloga; a hwetša setopo sa moprofeta yola se rapaletše tseleng, pokolo le tau yela di sa se emeleditše. Tau e be e se ya ja setopo goba ya hlasela pokolo. 29Moprofeta yoo a tšea setopo sela a se nametša pokolo yeo, gomme a se bušetša Bethele gore a tle a mmoloke mme a mo ilele. 30A mmoloka ka lebitleng labo, gomme yena le barwa ba gagwe ba mo ilela ba re: “Joo, ngwanešo, joo!” 31Ka morago ga poloko moprofeta a re go barwa ba gagwe: “Ge ke hwile le mpoloke ka mo lebitleng le, gomme le mpee kgauswi le yena. 32Mantšu ao moprofeta yo a boletšego ka taelo ya Morena a rogaka aletare ya Bethele le mafelo ka moka a tirelo dintotomeng tšeo go tšona go bego go khunamelwa medimo ya diswantšho metseng ya Samaria, ruri a tla phethagala.”

Sebe sa go uša Jerobeamo

33Kgoši Jerobeamo wa Israele o ile a no fela a ganeletše ditseleng tša gagwe tše mpe, gomme a no fela a sa kgetha baprista malapeng ao e bego e se a kgoro ya Lefi gore ba direle dialetareng tše a di agilego dintotomeng tšeo go tšona go khunamelwago medimo ya diswantšho. Yo mongwe le yo mongwe yo a nyakago o be a mmea moprista. 34Sebe se sa gagwe se ile sa uša mmušo wa gagwe, sa ba sa hlolela leloko labo go fedišwa.

1 DIKGOŠI 13 - Sepedi 2000 (NSO00) (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 5743

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.